IEEE student Enterprise award for the year 2014 for E & C Department Students

IEEE student Enterprise award  for the year 2014 for E & C Department Students
    Our students have won the the IEEE student Enterprise award  for the year 2014. 
    Title of the project Mapping of Greenhouse gases using wireless sensor networks. 
    Team members:  Nithin KamathArjun A, Arjun RaghunathPratik Gujjar, Shah AnkitParag, M. Ranga Sai ShreyasSree Gautham J,A. BejeshPranav ChannakeshavaChethan V, Abhiskek Kumar, Pradyumna Suresh, Anup R, Vishnuvardhan, Vinith Kishor.

Back to Top